Sök finansiering

Inom RE:Source finns två olika möjligheter att söka projektfinansiering: Öppna utlysningar och enskilda projekt.

Projekt inom utlysningar ska vara lösningsorienterade, medan enskilda projekt är kunskapsorienterade.

Hållbarheten hos alla lösningar och innovationer måste analyseras utifrån ett helhetsperspektiv. En metod man kan använda finns i Hållbarhetsanalysen till höger. För att få veta mer om metoden kan man se filmen (33 minuter), läsa presentationen (som är grunden för filmen) eller läsa rapporten (fyra sidor).

Värdering av naturainsatser regleras enligt Energimyndighetens riktlinjer. Dokument finns att ladda ner här.

Öppna utlysningar

Programledningen för RE:Source preciserar – efter kommunikation med innovationsområdets aktörer – inriktning och villkor för öppna utlysningar.
Utlysningarna administreras av Energimyndighetens tjänst E-kanalen.

Information om aktuella utlysningar inom RE:Source går att läsa via länken Utlysningar till höger.

Beslutsgången för öppna utlysningar beskrivs i figuren nedan.

Enskilda projekt

Aktörer som har egna idéer till projekt kan kontakta programledningen. Ansökningar om enskilda projekt kan lämnas in löpande och diskuteras därefter vid programstyrelsens möten.

Vad är enskilda projekt?

 • En möjlighet för programmet att ”beställa” aktiviteter som behöver utföras för att RE:Sources mål och effektlogik ska nås.
 • En möjlighet för programmet att stödja kunskapshöjande aktiviteter som inte är av forsknings- och utvecklingskaraktär.
 • Projekt där programledningen är involverad och ansvarig för hur projekten genomförs och lyckas.

Vad kan bli enskilda projekt?

Aktiviteter som kan genomföras som enskilda projekt är de som

 • Är programövergripande, av strategisk karaktär och har ett brett perspektiv.
 • Gynnar många aktörer inom området, men kan utföras av ett mindre antal aktörer.
 • Stödjer effektlogiken för att uppnå programmålen.
 • Stärker innovationsinfrastruktur snarare än specifika företag.
 • Har tagits fram i en transparent process.
 • Har en aktörskonstellation som är relevant för projektet, gärna en sammankoppling av nya konstellationer.
 • Söker maximalt 1 500 000 SEK i offentliga medel samt medfinansiering i enlighet med utmaningens karaktär. Programstyrelsen kan göra undantag från maximal budget vid behov.

Hur kan idéer initieras?

Idéer kan initieras av både aktörer och RE:Sources organisation.

 • Aktörer identifierar behov och kontaktar programledningen.
 • RE:Sources organisation identifierar behov och söker efter lämpliga utförare.

Hur behandlas idéer som kan bli enskilda projekt?

Hela processen för att starta ett enskilt projekt sker i dialog mellan förslagsställaren och programledningen.

 1. Förslagställaren tar kontakt med någon i programledningen, förslagsvis en temaledare som passar för idén.
 2. Programledningen gör en första analys och diskuterar med Energimyndigheten och berörda verktygsledare om idén lämpar sig för att ansöka om projektfinansiering genom enskilt projekt.
 3. Om idén uppfyller kriterierna för att vara ett enskilt projekt inom RE:Source ska förslagställaren komma in med en beskrivning enligt den utökade projektsammanfattningen.
 4. Temaledaren presenterar beskrivningen på RE:Sources LinkedIn-sida för att öppna upp för en publik dialog om idén.
 5. Programledningen förser förslagställaren med mallar och tidplan för ansökningsprocessen.
 6. Ansökan används som underlag för Strategiska rådets bedömning och programstyrelsens rekommendation till beslut.
 7. Energimyndigheten fattar därefter det slutliga beslutet.

För att Energimyndigheten ska kunna formulera ett beviljande ska ansökan lämnas in via E-kanalen tillsammans med ett rekommendationsbrev från programstyrelsen.

Beslutsgången för enskilda projekt beskrivs i figuren nedan.